Сертификати, удостоверения, референции

През 2010 г. фирма Тирлин АД беше сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Наръчник по качество, околна среда и безопасност и здраве при работа на "Тирлин" АД

Декларация за политиката и целите на дружеството

 Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя в Първа, Втора, Трета, Четвърта и Пета група.